Veri Sorumlusu : Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

İrtibat Kişisi : Esra Demirhan

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20 nci maddesi 3 üncü fıkrasında Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü düzenlenmiştir. Anayasal dayanağı olan kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla bir çok mevzuat düzenlenmiştir. Bu mevzuatlardan bir kısmı; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunun 10 uncu maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirildiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları düzenleyen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Aydınlatma Metnine ilişkin düzenlenmiş mevzuatlardır. Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (KALME olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve mahremiyeti hususuna bahsettiğimiz mevzuatlar ve KVK Kurumunun diğer tebliğ ve kararları doğrultusunda azami ve doğru özeni göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüzel kişiliğe haiz şirket olarak, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, diğer tebliğler ve kararlar ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine ve gerekli teknik tedbirlerin alınmasına büyük önem vermekteyiz. Şirketimiz olan Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., KVKK kapsamında tanımlanmış “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uyarlı olarak belirlenmiş sınırlar çerçevesinde işlemekte ve detayları Politikada belirtilen usullerde kanuna uygun olarak aktarmakta; işleme, muhafaza etme ve aktarma durumunda ise gerekli koruyucu, önleyici tedbirleri almaktadır.  Amacımız, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme, aktarma faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen sistemler hususunda açıklamalarda bulunmak, verileri şirketimiz tarafından işlenen ilgili kişileri bilgilendirerek şeffaflığı (açıklığı) sağlamaktır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Tüm hissedarlarımızın, temsilcilerimizin, gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın, gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarımızın, konut değerleme uzmanlarımızın, diğer sigortalı çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, misafirlerimizin, müşterilerimizin, birlikte çalışılan banka ve diğer tüzel kişiliklerin çalışanlarına ait kişisel veriler doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, şirketimizin birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel veriler, kişinin şirketimiz ile ilişkisi devam ettiği müddetçe KVK Kanunu’nun 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde veri sahibinin kimliğinin tespiti ve çalışma alanlarının tespiti, teklifler ve iş süreci hakkında bilgi verilmesi, işin devamlılığının sağlanabilmesi ve iş güvenliğinin hızlı ve doğru yürütülebilmesi amacıyla; ad, soyad, doğum tarihi, adres, cep telefonu, e-posta adresi, kişinin statüsü, eğitim durumu, faaliyet alanı, deneyim süresi, eğitime ilişkin evrakları, lisans evrak bilgileri (SPK lisans ve TDUB tecrübe belgesi vs.), sağlık raporları, banka ve banka hesap bilgileri (Iban No) ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerin bir kısmı veya tamamı şirket ilgili birimlerince işlenebilecektir.

Hissedarlarımızın, temsilcilerimizin, gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın, gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarımız, konut değerleme uzmanlarımız, diğer sigortalı çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, misafirlerimizin, müşterilerimizin, birlikte çalışılan banka ve diğer tüzel kişiliklerin çalışanlarının kişisel verileri kanun kapsamında, açık rızası alınarak işlenebileceği gibi KVK Kanunun 5/2 maddesinde belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde açık rızası olmaksızın da kimliğin tespiti ve çalışma alanları, teklifler ve iş süreci hakkında bilgi verilmesi, işin devamlılığının sağlanabilmesi ve iş güvenliğinin hızlı ve doğru yürütülebilmesi amacıyla; ad, soyad, doğum tarihi, adres, cep telefonu, e-posta adresi, kişinin statüsü, eğitim durumu ve eğitime ilişkin evrakları, lisans evrak bilgileri (SPK lisans ve TDUB tecrübe belgesi vs.), sağlık raporları, banka ve banka hesap bilgileri (Iban No)  ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerin bir kısmı veya tamamı şirket ilgili birimlerince işlenebilecektir.

İlgili Mevzuat hükümleri gereği hukuksal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi, işletme konusunu içeren faaliyetleri mevzuat kurallarına uygun olarak yürütmek için elektronik veya kâğıt ortamında (fiziki) işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Şirketimiz ve şirketimizin hissedarlarının, temsilcilerimizin, gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın, gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarımız, konut değerleme uzmanlarımız,  diğer sigortalı çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, misafirlerimizin, müşterilerimizin, birlikte çalışılan banka ve diğer tüzel kişiliklerin çalışanlarının kişisel verileri, şirket ana sözleşmesinde belirtilen amaç ve konusuna uygun yürütülen işletme faaliyetlerini yerine getirebilmek, şirket ana sözleşmesine uygun olarak amaç ve konusu kapsamı içerisinde faaliyetlerine devam edebilmek, şirket ana sözleşmesine uygun olarak amaç ve konusuna uygun yürüttüğü işletme faaliyetleri bazında ilgili kurum ve kuruluşların (kamu-özel) düzenleyici kurallarına uygun hareket etmek, ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlara uygun işleyişi yürütmek, hukuki ve fiziki güvenliği temin etmek, şirketimiz tarafından iletişime yönelik olarak yürütülen idari operasyonları sağlamak, şirketimize ait lokasyonları işletilebilmek, mali ve muhasebe işlemlerinin, idari personel işlemlerinin, müşteri bilgilendirme işlemlerinin devamlı ve hukuka uygun olarak yürütebilmek, çalışılan banka ve diğer kurumlarla ortak yürütülen işlerde birlikte hareket edebilmek, hukuki uyum sürecini yürütebilmek, şirketimizin stratejilerini belirleyebilmek, belirlenen stratejilerin uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacıyla ilgili kişilere ait kişisel veriler KVK Kanunu’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde sayılan kişisel verilerin bir kısmı veya tamamı şirket ilgili birimlerince işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;

 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Düzenlemeleri, TDUB Üyelerinin Müşterilerine Verdikleri Değerleme Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeleri, Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeleri, Bilirkişilik Düzenlemeleri içeren 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Bilirkişilik Kanunu, Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
 • 2942 Kamulaştırma Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5543 Sayılı İskan Kanunu, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu , 5434 Sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince ilgili kişi tarafından (Kişisel veri sahibi) veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, İş Yeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve diğer mevzuat ile tebliğ hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri,
 • Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız ve iş birliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz hissedarlarının, temsilcilerimizin, gayrimenkul değerleme uzmanlarımızın, gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarımız, konut değerleme uzmanlarımız,  diğer sigortalı çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, misafirlerimizin, müşterilerimizin, birlikte çalışılan banka ve diğer tüzel kişiliklerin çalışanlarına ait kişisel veriler, şirketimiz ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup, her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz olarak, doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebep nedeniyle toplanan bu kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini, aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz, talebin niteliğini dikkate alarak talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen (Kanunun 11.maddesi) hakları kullanmak ile ilgili talebi, yazılı olarak şahsen şirketimizin aşağıda verilmiş olan adresine veya info@kalme.com.tr elektronik posta adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurunuzu şirketimiz veri sorumlusuna iletebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri başvurularında;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusuna ilişkin içerikleri bulundurmak zorundadır.
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 6.maddesi (başvuruya cevap) hükmüne istinaden işlem yapılacaktır.

İnternet  Adresi : info@kalme.com.tr

Adres : Mutlukent Mahallesi 2027 Sokak No:13 Çankaya/ANKARA

Yukarıda belirtilen açık adrese talebinizi bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu güvenli elektronik imzalı iletebilirsiniz.